Статут РРФФ

 Глава І.

Загальні положення.

 

СТАТТЯ 1.

Назва, повноваження, юридичний статус .

 1. Громадська організація “Рівненська районна федерація футболу” (скорочено ГО “РРФФ”) є громадською незалежною організацією фізкультурно – спортивного спрямування, яка прагне сприяти розвитку і піднесенню футболу в районі, створена відповідно до Законів України “Про об’єднання громадян” та “Про фізичну культуру і спорт” на засадах індивідуального  членства.
 2.   ГО “РРФФ” є неприбутковою громадською організацією.
 3. ГО “РРФФ” за юридичним статусом є районною громадською організацією, діяльність якої поширюється на територію всього Рівненського району. Рішення органів ГО “РРФФ”, прийняті на виконання мети та завдань федерації в межах їх компетенції, є обов’язковими для всіх членів федерації ( футболістів, тренерів, арбітрів, інших фахівців тощо).
 4. ГО “РРФФ” є юридичною особою з усіма юридичними правами, що охоплюються цим поняттям згідно до чинного цивільного законодавства України, зокрема, може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, мати обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати майно (рухоме і нерухоме) на праві власності, мати самостійний баланс, відкривати рахунки у банках (у національній грошовій одиниці та іноземній валюті), мати печатку та штампи зі своїм найменуванням. Символіка реєструється в установленому законом порядку.
 5. Правовою основою   діяльності  ГО “РРФФ” є   Конституція   України , Закон України        «Про громадські об’єднання» ,   чинне законодавство   України,   цей   Статут,   регламентуючі   документи   та   рішення загального характеру, що прийматимуться органами ГО «РРФФ» в межах їх статутних повноважень, які є обов’язковими для всіх членів федерації.
 6. Дня здійснення своїх цілей та завдань, визначених даним Статутом, відповідно до свого правового статусу ГО “РРФФ” користується правами в установленому чинним законодавством порядку:

6.1 Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в органах державної влади та громадських організаціях.

6.2  Отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань.

6.3 Вносити пропозиції до органів державної влади і управління з приводу розвитку футболу.

 1. Діяльність ГО “РРФФ” поширюється на територію Рівненського району.
 2. Офіційним найменуванням:

українською мовою –  Громадська організація ” Рівненська районна федерація футболу “.

 

СТАТТЯ 2.

Мета, цілі та завдання.

 1. Головна мета діяльності ГО “РРФФ” – забезпечення та сприяння зростанню рівня і масовості футболу в Рівненському районі на основі консолідації і координації зусиль громадян і організацій України, зацікавлених у його розвитку.
 2. Основні цілі діяльності ГО “РРФФ”.

2.1. Забезпечення гідного представництва Рівненського району в обласному, всеукраїнському та міжнародному футбольному співтоваристві.

 1. Для досягнення вищезазначених цілей ГО “РРФФ” ставить перед собою наступні завдання:

3.1. Розробляти та втілювати у життя програми розвитку футболу в Україні.

3.2. ГО «РРФФ» постійно проводить роботу по розвитку дитячо – юнацького футболу, підготовці юних спортсменів для збірних команд    району, області і України.

3.3. Сприяти ефективній діяльності членів ГО “РРФФ” по виконанню статутних завдань.

3.4.   Забезпечувати   організацію   змагань   і   турнірів  та  проводити   футбольні чемпіонати і першості, кубкові змагання  за участю  членів федерації.

3.5.     Забезпечувати     дотримання     всіма    членами  ГО “РРФФ”    установчих та регламентних документів ГО “РРФФ”,  Правил  гри     при  проведенні  футбольних матчів у будь-якій формі; для цього    контролювати проведення останніх за участю членів ГО «РРФФ».

3.6.  Запобігати проявам негативної практики в футбольному арбітражу, сприяти його об’єктивності, неупередженості і високому професіональному рівню.

3.7.  Надавати правову і соціальну допомогу членам ГО “РРФФ”: гравцям, тренерам та іншим фахівцям футболу, проявляти турботу про ветеранів футболу.

3.8. Сприяти поширенню інформації про футбол в районі (в т. ч. про діяльність ГО «РРФФ» та обміну досвідом в цій сфері, зокрема, шляхом видання інформаційного бюлетеню ГО    «РРФФ»  для розповсюдження серед членів федерації, засобів масової інформації тощо, організації конференцій, семінарів для тренерів, арбітрів, інших фахівців футболу.

 

 

 

Глава II.

Членство в  ГО “РРФФ”.

 

СТАТТЯ 3.

Членство.

 1. Членство в ГО “РРФФ ” відкрите для осіб , що відповідають вимогам цього Статуту.

2  Членами ГО «РРФФ» можуть бути громадяни України , іноземці та особи без громадянства , які перебувають в Україні на законних підставах , які досягли  18 років .

 1. Громадську організацію «Рівненська районна федерація футболу» очолює Голова, який обирається на її Конференції на чотирирічний термін. Він підзвітний і підконтрольний Конференції ГО «РРФФ» згідно з цим Статутом.

 

СТАТТЯ 4.

Права та обов’язки членів ГО «РРФФ».

 1. Користуватись правами, які надаються їм цим Статутом, регламентами та рішеннями прийнятими органами ГО “РРФФ ” у відповідності до них.
 2. Брати участь в управління ГО “РРФФ” особисто (через своїх представників) , обраних до органів ГО «РРФФ» .
 3. Брати участь особисто(через своїх представників) в обранні органів управління, висувати кандидатури; бути обраними до складу органів ГО “РРФФ”.
 4. Отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності ГО “РРФФ”.
 5. Вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності ГО “РРФФ” та її органів.
 6. Користуватись підтримкою ГО “РРФФ” в своїй діяльності, що відповідає статутній меті федерації.
 7. Користуватись правовим та соціальним захистом своїх прав та законних інтересів з боку ГО “РРФФ”.

 

 

СТАТТЯ 5.

Обов’язки.

 1. Активно сприяти розвитку футболу в районі, реалізації політики ГО “РРФФ” в сфері футболу.
 2. Забезпечити дотримання Статуту і регламентних документів ГО “РРФФ” , Рівненська обласна федерація футболу ( РОФФ ) , Федерація футболу України ( ФФУ ) всіма фізичними та юридичними особами, що є членами (гравцями, тренерами, арбітрами, іншими фахівцями в сфері  футболу тощо) відповідно до рішень органів здійснення футбольного правосуддя ГО “РФФ”, РОФФ, ФФУ.
 3. Дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань, передбачених регламентними  документами   ГО “РРФФ”,  РОФФ,   ФФУ.   Приймати безпосередню  участь   в   змаганнях,   що   проводяться   ГО “РРФФ” в   порядку, який визначається регламентними документами ГО “РРФФ” згідно до рішень органів ГО “РРФФ”.
 4. Своєчасно сплачувати внески.

 

СТАТТЯ 6.

Порядок та умови отримання членства ГО “РРФФ”.

 

 1. Особи, що вказані в ч. 2 статті 3 цього Статуту, які бажають стати членом ГО «РРФФ», подають на розгляд Виконавчому комітету письмову заяву про надання членства. Заява повинна містити повне прізвище, ім’я та по батькові особи, адресу проживання, форми участі у футбольній діяльності (посаду), посилання на згоду дотримуватися Статутів ГО «РРФФ»,  РОФФ , ФФУ, їх регламентів, рішень, директив та визнання їх виключної компетенції і юрисдикції.
 2. До заяви додаються копії установчих документів організацій членом яких є особа (у разі їх наявності).
 3. Виконавчий комітет передає на розгляд Конференції подані заяви і винесення рішень про прийняття (відмову в прийнятті) до членів ГО «РРФФ».
 4. Протягом роботи Конференції, на якій має розглядатися питання прийняття кандидата до членства, кандидат може через своїх представників, представництво яких оформлено відповідно до Цивільного кодексу України, виступити в підтримку свого прохання. Під час обговорення заяви іншими учасниками і проведення голосування із зазначеного питання ці делегати мають залишити приміщення, де відбувається Конференція. У разі ухвалення позитивного рішення представникам члена, щойно прийнятого до ГО «РРФФ», дозволяється брати участь у подальшій роботі Конференції в якості запрошених.
 5. У період між Конференціями, Виконавчий комітет може надати тимчасове членство. Остаточне рішення про членство приймає наступна Конференція. Якщо наступна Конференція не прийме рішення з цього питання, надання тимчасового членства вважається припиненим у момент закінчення Конференції.

 

 

 

СТАТТЯ 7.

Призупинення і припинення членства, виключення  члена.

 1. Член ГО “РРФФ” може припинити   членство  в  ГО “РРФФ” за власним бажанням  при умові , що він написав  письмову  заяву до Конференції  ГО “РРФФ”.
 2. Член ГО “РРФФ” може бути виключений із складу ГО «РРФФ», якщо він:

4.1. Не виконав своїх фінансових обов’язків перед ГО “РРФФ”.

4.2.     Грубо    порушив    Статут,    регламент    (положення)    або    рішення     у  відповідності з цими документами.

4.3.  Втратив свій статус у сфері розвитку футболу у Рівненському районі  або наданих йому повноважень.

 1. Рішення про виключення члена вважається прийнятим , якщо за нього проголосувало 3/4  присутніх yf  Конференції ГО «РРФФ» .
 2. Член ГО “РРФФ” зобов’язаний вирішити всі свої фінансові обов’язки перед ГО “РРФФ” до припинення або завершення свого членства.

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава III.

Органи управління.

 

СТАТТЯ 8.

 1. Органами управління та виконавчими органами ГО “РРФФ” є:

– Конференція;

– Виконавчий комітет ГО “РРФФ”;

– Ревізійна комісія;

– Органи здійснення футбольного правосуддя.

 

 

СТАТТЯ 9.

Конференція , позачергова Конференція .

 1. Конференція є вищим органом управління ГО “РРФФ”.
 2. Конференція є зібранням членів ГО “РРФФ”.
 3. Конференція може приймати  будь-які  рішення   стосовно   виконання   своїх Статутних завдань, мети утворення та життєдіяльності ГО “РРФФ”.
 4. Конференція вважається правомочною,  якщо  в її роботі  приймає участь абсолютна більшість (половина членів + 1 член)  членів ГО “РРФФ”.
 5. Тільки належним чином зібрана Конференція членів ГО “РРФФ ” має повноваження приймати рішення.
 6. Позачергова Конференція скликається на вимогу Виконавчого комітету або на письмову вимогу не менше 1/10 від загальної кількості членів ГО «РРФФ» із зазначенням питань, що пропонується включити до порядку денного.
 7. У разі скликання позачергової Конференції вона має відбутися не пізніше ніж за два місяці з дати прийняття відповідного рішення Виконавчим комітетом або дати реєстрації у ГО «РРФФ» письмової вимоги не менше 2/3 від загальної кількості членів ГО «РРФФ». Повідомлення про позачергову Конференцію разом із проектом порядку денного розсилається Адміністрацією ГО «РРФФ» щонайменше за 45 днів до дати її скликання.
 8. Не пізніше ніж за десять днів до дати проведення позачергової Конференції, член ГО «РРФФ» направляє ГО «РРФФ» підтвердження про участь в роботі Конференції, де зазначається: адреса місця проживання, засоби зв’язку із ним, висунуті кандидатури на обрання Голови ГО «РРФФ», у разі їх наявності.
 9. Член ГО «РРФФ», який бажає включити питання до порядку денного Конференції, має подати його у письмовій формі до ГО «РРФФ» щонайменше за десять днів до дати проведення Конференції.

 

 

 

СТАТТЯ 10.

Чергова Конференція: повноваження, повідомлення та порядок денний.

 1. Чергова Конференція   проводиться   не менше ніж один раз на чотири роки .
 2. Повідомлення членам ГО «РРФФ» щодо рішення Виконавчого комітету про проведення чергової Конференції надсилається ГО «РРФФ» у письмовій формі в десятиденний строк , але щонайменше за два місяці до дати її скликання . Офіційне  запрошення на Конференцію членам направляється не пізніше ніж за два тижні до дати , на яку призначено Конференцію, разом із вказаним місцем та часом її проведення та порядком денним , затвердженим Виконавчим комітетом .

3..  Не пізніше ніж за десять днів до дати проведення чергової Конференції члени ГО «РРФФ» направлять ГО «РРФФ» письмове підтвердження про участь у Конференції в якому зазначається : адреса місця проживання , засоби зв’язку з ним , кандидатури на обрання Голови ГО «РРФФ» у разі їх наявності.

 1. Конференція в надзвичайних випадках може розглянути питання, яке не включене Виконкомом ГО “РРФФ” в   порядок   денний   за   умови,   якщо   за   це проголосували 3/4 присутніх делегатів.
 2. До компетенції Конференції належить вирішення будь-яких  питань діяльності ГО “РРФФ”, які в обов’язковому порядку розглядаються такі питання:

5.1.  Вибори   мандатної    комісії    для     перевірки     повноважень    делегатів Конференції.

5.2.  Вибори членів  для проведення підрахунку голосів при голосуванні на Конференції.

5.3. Отримання і розгляд звіту Голови ГО “РРФФ”.

5.4. Отримання і розгляд звіту Ревізійної комісії.

5.5. Вибори Голови ГО “РРФФ” та його заступників.

5.6. Вибори Виконавчого комітету.

5.7. Вибори Ревізійної комісії.

5.8. Вибори членів Контрольно – Дисциплінарного комітету.

5.9. Затвердження Статуту ГО “РРФФ” та внесення змін доповнень до нього.

5.10.  Розгляд заяв про надання членства або виключення  члена із складу ГО «РРФФ».

 

 

 

СТАТТЯ 11.

Протокол.

 1. На Конференції ведеться протокол засідання. Засідання Конференції може відбуватись з використанням засобів електронного зв’язку , про що попередньо інформується кожен присутній на Конференції , з подальшим письмовим оформленням та підписанням відповідних протоколів та прийнятих рішень.

2.Члени , які обрані для ведення протоколу, зобов’язані направити підписаний ними протокол членам ГО “РРФФ” протягом 10 днів після закінчення Конференції.

 1. Протокол вважається  затвердженим,  якщо  протягом   10  днів  після  його відправки членам ГО “РРФФ”, в ГО “РРФФ” не надійшло ніяких зауважень. У випадку надходжень зауважень – протокол направляється на розгляд наступній Конференції.

 

 

 

СТАТТЯ 12.

Право голосу.

1.Кожний  член ГО “РРФФ”, якщо він не втратив право голосу, має на Конференції право одного голосу.

 1. Передача голосів на Конференції дозволяється згідно із чинним законодавством.
 2. Голосування на Конференції є відкритим, якщо Конференція не прийняла іншого рішення.
 3. Рішення по голосуванню приймається простою більшістю голосів. Особи, які утримались від голосування не враховуються.
 4. У випадку розгляду питання про розпуск ГО “РРФФ”, рішення приймається, якщо за нього проголосувало 4/5 присутніх членів на Конференції.
 5. Пропозиції по змінах в Статуті приймаються, якщо за них проголосувало 3/4 присутніх членів на Конференції.

 

 

СТАТТЯ 13.

Вибори.

1.Голосування під час проведення виборів може бути як відкритим, так і таємним. Рішення з цього питання приймає Конференція простою більшістю  голосів.

 1. Кандидат на обрання    Голови ГО «РРФФ» вважається     обраним,    якщо     в     першому     колі голосування   його   кандидатуру   підтримала   абсолютна   більшість   присутніх  членів (тобто половина плюс один голос).
 2. Якщо в першому колі голосування, вибори не відбулись, необхідно провести друге коло голосування, в якому кандидат, який отримав більшість голосів, вважається обраним.
 3. У випадку рівності голосів і в другому колі голосування вибори проводяться шляхом жереба.

 

 

 

 

СТАТТЯ 14.

Рішення Конференції.

 1. Рішення Конференції    набувають    чинності    з    моменту    їх    прийняття Конференцією.

 

 

СТАТТЯ 15.

Голова ГО “РРФФ”.

 1. Головою ГО “РРФФ”  може  бути   обрана  будь-яка  діє спроможна  особа,  яка  є громадянином України та є присутньою на  Конференції ГО “РРФФ”.
 2. Кандидатура на обрання Голови ГО “РРФФ” пропонується будь-яким членом ГО “РРФФ” і надсилається до ГО “РРФФ” за 15 днів до дати відкриття Конференції. Голова, якого переобирають, має право бути повторно висунутим на цю посаду. Прізвища всіх кандидатів   обов’язково   надсилаються     ГО “РРФФ”  членам ГО “РРФФ” не пізніше, ніж за  тиждень до початку Конференції.
 3. Кандидат на обрання Голови ГО “РРФФ” не пізніше ніж за 10 днів до Конференції надає адміністрації ГО “РРФФ” письмову заяву, в якій він дає (не дає) свою згоду на участь в виборах Голови ГО “РРФФ”.
 4. Кандидат на обрання Голови ГО “РРФФ” повинен за 10 днів до Конференції направити свою   передвиборчу   програму   для   обговорення   її   членами  ГО “РРФФ”.

 

 

 

 

 

 

СТАТТЯ 16.

Повноваження і обов’язки Голови.

 1. Голова обирається на Конференції ГО “РРФФ” на чотирирічний термін. Він є вищою посадовою особою, яка очолює ГО “РРФФ”. Голова підзвітний тільки Конференції ГО “РРФФ”.
 2. Голова ГО “РРФФ” має сукупність невід’ємних прав та обов’язків:

2.1.   Особисто керує діяльністю ГО “РРФФ”, забезпечує незалежність ГО “РРФФ”, права і свободи її членів, є гарантом дотримання Статуту ГО “РРФФ” і чинного законодавства.

2.2. Без     доручення     представляє     ГО “РРФФ”      перед   РОФФ ,   ФФУ, вищими державними органами  області   і   зарубіжжя,      іншими державними   та недержавними установами, громадськими організаціями, всіма третіми особами.

2.3. Має право першого підпису фінансових та інших документів ГО “РРФФ”.

2.4.Укладає від імені ГО “РРФФ” угоди (договір), контракти, видає доручення, відкриває за потребою рахунки в банківських установах.

2.5.Видає      розпорядження,   інструкції   та   інші   документи,   обов’язкові   для підпорядкованих йому органів ГО “РРФФ”.

2.6. Розподіляє      обов’язки      між      заступником    голови      та      іншими співробітниками ГО “РРФФ”.

2.7. Розглядає та затверджує протокол Конференції ГО “РРФФ”, якщо від членів ГО “РРФФ” не надійшли ніякі зауваження.

2.8.Нагороджує від імені ГО “РРФФ” осіб за видатні заслуги перед    районним, обласним і українським футболом.

2.9. Представляє   за   згодою   Виконавчого   комітету   видатних спортсменів, тренерів, арбітрів, працівників ГО “РРФФ” та  членів до державних нагород та почесних звань.

 1. Голова головує на Конференції, засіданнях Виконкому ГО “РРФФ”.
 2. Голова звітує про свою роботу та роботу Виконкому на Конференції ГО «РРФФ» перед членами ГО «РРФФ» . Звітування здійснюється на черговій Конференції ГО «РРФФ». Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як дві  третини членів ГО «РРФФ».
 3. У випадку рівності кількості голосів   в   ході   будь   –   якого голосування, Голова має вирішальний голос.

 

 

 

 

 

СТАТТЯ 17.

Заступник Голови , його повноваження

 1. Заступник Голови обирається Конференцією за пропозицією Голови ГО «РРФФ».

Термін повноваження заступника Голови складає чотири роки від дати обрання Конференцією.

 1. Заступник Голови керує роботою ГО «РРФФ» згідно з розподілом обов’язків, затверджених  Головою ГО «РРФФ» та відповідно до його доручень .
 2. Заступник Голови підпорядковується і підзвітний Голові ГО «РРФФ» та Конференції.

 

 

 

 

 

СТАТТЯ 18.

Виконавчий комітет. Склад та повноваження.

 1. Виконавчий комітет є виконавчим та органом управління ГО “РРФФ”.

2.Члени Виконавчого комітету обираються на Конференції.

 1. Виконавчий комітет утворюється у складі:

– Голова;

– Заступник Голови;

– Членів комітету.

 1. Загальну кількість членів Виконавчого комітету визначає Конференція.

5.Члени Виконавчого комітету обираються Конференцією на чотирирічний термін.

 1. Виконавчій комітет має право приймати рішення з усіх питань, які не є виключною компетенцією Конференції.
 2. Роботу Виконавчого  комітету  очолює  Голова,  а  в  разі  його  відсутності Заступник Голови за його дорученням.

 

 

 

 

СТАТТЯ 19.

Обов’язки Виконавчого комітету.

1.Виконавчий комітет збирається не менш як один раз три місяці.

2.Засідання Виконавчого комітету має кворум ,якщо на ньому присутні більшість членів , включаючи Голову ГО «РРФФ» або за його відсутності заступник. У випадку неможливості проведення засідання Виконавчого комітету у встановлений термін рішення можуть прийматися  із застосуванням сучасних засобів зв’язку , про що фіксується у протоколі Виконавчого комітету.

 1. Виконавчий комітет підзвітний та підконтрольний Конференції .
 2. Виконавчий комітет має наступні обов’язки:

4.1. Здійснює загальний контроль за діяльністю ГО “РРФФ”.

4.2. Готує   та   затверджує    всі    Регламенти,    положення    та    інструктивні документи ГО “РРФФ”.

4.3. Затверджує всі Регламенти змагань, що проводяться під юрисдикцією ГО “РРФФ”.

4.4.     Затверджує    розміри    вступних,    заявочних ( обов’язкових грошових ) та інших    внесків (штрафів)  і вирішує всі інші фінансові питання.

4.5. Здійснює господарське управління коштами та майном ГО “РРФФ”.

4.6.  Формує  організаційні  структури  ГО “РРФФ” та  затверджує штатний розклад..

4.7. Затверджує зразки штампів, печаток, символіки, нагородної та пам’ятної атрибутики, тощо.

4.8. Формує та контролює бухгалтерську звітність.

4.9.  Обирає делегатів ГО “РРФФ” для участі в роботі Конференції РОФФ та висуває кандидатури на обрання членів ГО “РРФФ” в органи управління РОФФ.

 1. Виконавчий комітет з метою виконання своїх Статутних положень може приймати рішення про створення підприємств, із статусом юридичної особи, заснування благодійних фондів, інших юридичних осіб та затверджує їх Статути (Положення).

 

 

 

 

СТАТТЯ 20.

Ревізійна   комісія.

 1. Контроль за діяльністю ГО “РРФФ” і її членів здійснюється Ревізійною комісією ГО “РРФФ”, яка обирається Конференцією в складі трьох осіб терміном на 4 роки, підзвітна останній, подає йому на затвердження результати проведених нею перевірок та складає висновки по щорічних звітах та балансах.
 2. Члени Ревізійної комісії на своєму засіданні обирають Голову комісії і його заступника.
 3. Члени Ревізійної комісії не мають права входити до складу Виконкому або будь – якого іншого Комітету ГО “РРФФ”.
 4. Як правило, Ревізійна комісія приймає рішення в присутності всіх її членів. Кворум для прийняття рішень складається з трьох її членів, в тому числі голови або його заступника.
 5. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Конференції,   за власною ініціативою, або на вимогу не менш, ніж 2/3 членів ГО “РРФФ”.
 6. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб ГО “РРФФ” та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.
 7. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергової Конференції або вищого органу ГО “РРФФ”, якщо виникла загроза принциповим інтересам ГО “РРФФ” або її членів, або були виявлені зловживання з боку посадових осіб ГО “РРФФ” чи її членів.

 

 

СТАТТЯ 21.

Порядок оскарження рішень , дій , бездіяльність керівних органів ГО «РРФФ»                      ( Виконавчого комітету , Голови , Заступника Голови ) здійснення футбольного правосуддя.

 

 1. Рішення , дії , бездіяльність керівних органів ( Виконавчого комітету , Голови , заступника Голови ) можуть бути оскарженими членами ГО «РРФФ».
 2. Скарги на рішення , дії , бездіяльність Голови , заступника Голови можуть бути надані

ГО  «РРФФ» до розгляду  Виконавчому комітету або винесені на розгляд Конференції

ГО «РРФФ», але не пізніше семи днів від дати прийняття такого рішення.

 1. Якщо Виконавчий комітет вирішить , що рішення щодо скарги виходить за межі його

повноважень, він передає скаргу та матеріали , які пов’язані із нею , на розгляд

Конференції ГО      «РРФФ», про що повідомляється особа яка подала скаргу.

4.Конференція на найближчому засіданні  зобов’язана розглянути скаргу та матеріали  і

прийняти рішення . Про прийняте рішення повідомляється особа , яка подала скаргу.

 

 

 

 

 

СТАТТЯ 22.

Органи здійснення футбольного правосуддя.

 1. Органами здійснення футбольного правосуддя ГО “РРФФ” є:

—  Контрольно – дисциплінарний комітет.

2.Члени органів здійснення футбольного правосуддя обираються     Конференцією     на чотири  роки  і підзвітні тільки Конференції.

 1. Юрисдикція та діяльність органів здійснення футбольного правосуддя ГО “РРФФ” визначаються діючим Дисциплінарним Регламентом, затвердженими Виконкомом.

 

 

 

СТАТТЯ 23.

Контрольне – дисциплінарний комітет.

 1. Члени Контрольно-дисциплінарного комітету ( КДК ) обираються на Конференції в складі 3 осіб.
 2. Члени Контрольно – дисциплінарного комітету на своєму засіданні обирають Голову комітету та одного його заступника.
 3. Присутність двох членів КДК становить кворум для прийняття рішень.
 4. КДК уповноважений розглядати протести та скарги відповідно до чинних на той момент Дисциплінарних правил ГО «РРФФ».

 

 

 

Глава IV.

Постійні Комітети ГО “РРФФ”

 

СТАТТЯ 24.

 1. Постійні комітети   є  робочими   органами   ГО “РРФФ”,   які   виконують  рішення Конференції, Виконавчого комітету і ведуть роботу під керівництвом Голови або  заступника Голови.
 2. Постійні комітети утворюються і діють у відповідності зі Статутом ГО “РРФФ”, а також з Положеннями, затвердженими Виконкомом.
 3. Постійними комітетами. ГО “РРФФ” є:

3.1. Комітет арбітрів;

3.2. Комітет з проведення змагань;

3.3. Комітет зв’язку зі ЗМІ;

3.4. Комітет дитячо-юнацького футболу.

 

 

Глава  V .

Власність та фінансово – господарська діяльність.

 

СТАТТЯ 25.

1 . Відповідно до чинного законодавства, ГО “РРФФ” може мати у власності кошти та майно, необхідні для здійснення своєї статутної діяльності.

 1. ГО “РРФФ” може набувати право власності:

2.1.На   кошти   та   майно,    передане    членами    ГО “РРФФ”   або  державою    в установленому порядку;

2.2.На добровільні пожертви та безповоротну фінансову допомогу у вигляді майна та   коштів   громадян,   підприємств,   установ   та   організацій, інших юридичних та фізичних осіб;

2.3. На майно, придбане за рахунок власних коштів;

2.4.   На  майно   і   кошти,   придбані   в  результаті  діяльності  створених  ГО “РРФФ”  заснованих підприємств;

2.5.   На   пасивні   доходи   (доходи,   одержані   як   відсотки,   страхові   виплати, відшкодування, а також роялті).

 1. Постійним джерелом формування власних коштів ГО “РРФФ” є:

3.1 . Безповоротна фінансова допомога та добровільні пожертви;

3.2. Членські внески, доходи від основної діяльності.

3.3.  Обов’язкові грошові   внески членів ГО “РРФФ”, футбольних клубів (команд) та установ згідно з регламентами змагань, що проводяться під егідою ГО “РРФФ”.

3.4. Грошові надходження від РОФФ, ФФУ.

 1. У власності  ГО “РРФФ” можуть  бути  будівлі,  споруди,  житловий  фонд,  інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, автомобілі, грошові кошти, акції, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності ГО “РРФФ”, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.
 2. ГО “РРФФ” самостійно і незалежно:

5.1. Здійснює права володіння, користування та розпорядження належним майном через її вищий орган управління – Конференцію,   або через   інші органи ГО “РРФФ” в межах їх повноважень.

5.2.  Має право в установленому порядку засновувати підприємства, установи, організації необхідні для виконання статутних цілей, в тому числі засоби масової інформації.

 1. Відповідно до цього ГО “РРФФ” має право на майно та кошти, набуті в результаті фінансово-господарської та іншої діяльності, створених організацій, заснованих підприємств   із Статутом юридичної особи.
 2. ГО “РРФФ” і члени, створені нею установи, організації, підприємства, тощо,  зобов’язані     вести  оперативній  та  бухгалтерській  облік,     статистичну звітність,   зареєструватись   в   органах   державної   податкової   інспекції  та   за підсумками своєї діяльності вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
 3. Доходи ГО «РРФФ» використовуються для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації , реалізації мети ( цілей, завдань) та напрямів діяльності , визначених її устанвчим документами.
 4. ГО «РРФФ» забороняється розподіл коштів та майна ( у т.ч. при її ліквідації ) або їх частини серед членів ( учасників ) ГО «РРФФ», працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб
 5. Члени ГО “РРФФ” несуть відповідальність перед   ГО “РРФФ”  за фінансові обов’язки їхніх клубів.

 

 

СТАТТЯ 26.

Кошторис ГО “РРФФ”.

 1. Кошторис надходжень     та     витрат   ГО “РРФФ”     складається     на     кожний фінансовий рік.
 2. Непередбачені втрати розглядаються та затверджуються Виконкомом.

 

 

 

СТАТТЯ 27.

Фінансовий рік.

Фінансовий рік ГО “РРФФ” починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава VI.

Регламенти змагань.

 

 

СТАТТЯ 28.

 1. Виконком розробляє та  затверджує    Регламент або Положення змагань ,    які проводяться під юрисдикцією ГО “РРФФ”.
 2. Умовою участі в змаганнях ГО “РРФФ” являється згода кожного члена або клубу ( за яким зареєстрований  член ) виконувати Статут, Регламент ( Положення ) та прийняті у відповідності з ними рішення органів здійснення футбольного правосуддя ГО “РРФФ”.

 

 

 

 

 

Глава VII.

Дисциплінарний Регламент.

 

 

СТАТТЯ 29.

Дисциплінарна юрисдикція.

 1. Дисциплінарні міри покарання можуть прийматись у випадку неспортивної поведінки, невиконання Правил гри, порушення і не виконання діючого Статуту ГО “РРФФ”, регламентів ( положень ), рішень ГО “РРФФ”.
 2. Тільки наступні органи мають право застосовувати дисциплінарні санкції:

–   Контрольно-дисциплінарний комітет.

 1. Ніякі правові дії, що регламентуються цим Статутом, не можуть подаватись до розгляду інших органів ГО “РРФФ” та суддів.

 

 

 

 

Глава VIII.

Юрисдикція.

 

СТАТТЯ 30.

Визнання Статуту ГО “РРФФ”.

 1. Кожний член ГО “РРФФ”, його клуби, члени ГО “РРФФ”, гравці, або керівники погоджуються визнавати і керуватись Статутом ГО “РРФФ”.
 2. Розгляд та рішення по всіх спірних питаннях спортивного характеру в ГО “РРФФ”, які виникають між ГО “РРФФ” та членами ГО “РРФФ”, їх клубами, гравцями і керівниками, відносяться до виключної юрисдикції Контрольно- дисциплінарного комітету ГО “РРФФ”.
 3. Кожен член ГО “РРФФ” повинен направити в ГО “РРФФ” чітке підтвердження у вигляді письмової декларації, що він прийняв до відома Статті Статуту ГО “РРФФ”.

 

 

 

СТАТТЯ 31.

Рівний статус чоловіків і жінок.

Використання іменників чоловічого роду повинно інтерпретуватись та мати на увазі і статус жінок.

 

 

 

 

СТАТТЯ 32.

Припинення діяльності ГО “РРФФ”.

1.Припинення діяльності (розпуск або ліквідація) ГО “РРФФ” здійснюється тільки за рішенням 4/5  присутніх на  Конференції або за рішенням суду.

 1. У випадку реорганізації реєстрація новоутвореного об’єднання здійснюється відповідно до законодавства.
 2. Для вирішення всіх питань, пов’язаних з ліквідацією, утворюється ліквідаційна комісія, що діє в порядку, передбаченому чинним законодавством.
 3. Ні при яких обставинах розділ майна ГО “РРФФ” між її членами не проводиться і будь-яка резолюція з цього приводу не має сили.
 4. У разі припинення ГО «РРФФ» (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

 

 

Глава IX.

Зміни та доповнення до  Статуту  ГО «РРФФ».

 

СТАТТЯ 33.

 1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються та затверджуються ГО «РРФФ» . Зміни та доповнення до Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації .
 2. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту приймаються Конференцією за наявності не менше ¾ голосів членів ГО «РРФФ», що взяли участь у роботі Конференції.
 3.  Статут ГО “РРФФ” зі змінами та доповненнями набуває чинності після його реєстрації в органах юстиції.